Extra föreningsstämma med efterföljande informationsmöte 2017-10-09

Styrelsen hade kallat till extra föreningsstämma med en punkt på dagordningen, att uppdatera stadgarna. 40 medlemmar och 2 via fullmakt var närvarande och vi beslutade uppdatera stadgarna enligt förslag.

Efter detta formella möte hade vi fika med efterföljande information om projektet. För information om Wexnet var Stefan Henning inbjuden.

Vi informerade om hur ekonomin för projektet ser ut för stunden, hur processen med grävning och installationen samt vad vi ska tänka på i förberedelser.

Sedan informerade Stefan om alla de tjänster som erbjudes genom fibern efter att man kopplat in sig. Allt detta finnes på https://www.wexnet.net/services/default.aspx?servicecategory=isp
VI tackar Stefan för informationen och demo av olika produkter.

Som avslutning diskuterade vi hur medlemmar som blir av med ADSL via telefontrådarna ska göra. Några exempel på telefoni och mobilt bredband visades.

Slutligen vill vi tacka Vincent och Christel för lokal och gott fika för vårt möte.

 

Statusläge för projektet 11 september 2017

Alla medlemmarna har nu betalat den första delen av insatsen och våra förberedelser är nu i full gång.

Styrelsen har inventerat vilka markägare som berörs och har nu, utifrån förslag av Coompanion och LRF, tagit fram ett markupplåtelseavtal som ska tecknas med dessa markägare.
Styrelsen har också från förslag från Coompanion tagit fram ett anslutningsavtal som ska tecknas med varje fastighetsägare.
Båda dessa avtal ska göras klara kommande veckor. Respektive byrepresentant kontaktar medlemmar och markägare.

Byggstartmöte planeras till att hållas i början av oktober. På detta möte ska vi redovisa
– uppdaterad arbetskarta (karta över förläggningen, som vi även publicerar är på vår webbsida)
– att avtal ovan är tecknat (utan avtal ingen grävning)

Extra föreningsstämma och informationsmöte har utlysts till den 9 oktober kl 18:30.

 

 

Statusläge för projektet 4 juli 2017

Vi har sedan årsmötet gjort en projektering, se arbetskarta under flik kartor, och noggrannare kalkyler. Detta arbete har sedan blivit underlag till det avtal som vi tecknat med Wexnet respektive en entreprenör, såsom presenterades och beslutades på årsmötet. Avtalen innebär att Sjönet gör hela projekteringen och förläggningen av både Sjönets fibernät och Wexnet fiberstam upp till Hagreda. Kostnaderna för Wexnets del  står Wexnet för, enligt samförläggningsavtalet.

I oktober startar vi förläggningen och färdigställande blir under 2018.

Årsmöte 2017-04-27

Årsmöte, med sedvanliga punkter enligt våra stadgar, hölls i församlingshemmet i Viås. Vi var 27 av 59 medlemmar som slöt upp på mötet och med respektive blev vi 35.

Ordförande presenterade arbetet med att bereda och göra ansökan av bredbandsstöd. Denna presentation har lagts som verksamhetsberättelse under fliken dokument. Mötesprotokoll kommer inom kort att läggas upp under fliken dokument

Statusläge för projektet 10 februari 2017

Nu har vi fått förtydligande från Jordbruksverket om tilldelning av 3:e omgångens bredbandsstöd, enligt plan den sista tilldelningen för denna programperiod. Jordbruksverket skriver
Enligt den information som vi fått via diskussioner med Näringsdepartementet kommer det sannolikt inte bli någon ändring av stödupplägget under nuvarande programperiod. Beroende hur snabbt processen kan avklaras inom EU, där beslut planeras att tas under juli 2017, kommer pengarna att tillföras landsbygdsprogrammet och först bli tillgängliga under andra halvan av året, men sannolikt under början av 2018. Storleksordningen på medlen är 850 milj (nya pengar) + 150 milj (som omfördelas inom programmet).”
Om 1000 milj bredbandsstöd delas ut i 3:e omgången så uppskattar länsstyrelsen i Växjö att Kronoberg får ca 2,7%, dvs 27 milj. Detta ställt till alla ansökningar om ca 104 milj som finns inför 3:e omgången så är vår slutsats att tilldelad proportion blir allt mindre. Förra omgången fanns 36 milj att dela ut till 72 milj i ansökningar. Vår optimism att få bredbandsstöd blir allt mindre.

Statusläge för projektet 7 december 2016

Nu har länsstyrelsen beslutat om tilldelningen av andra omgångens bredbandsstöd. Vi var inte en av de föreningar som tilldelades bredbandsstöd. Länsstyrelsen skriver i sitt meddelande till oss

Då har vi fattat besluten om bredbandsstöd. Nedanstående projekt har beviljats medel.
Zitius Service Delivery AB, projekt Markaryd väst, Markaryds kommun – 14,4 Mkr
Zitius Service Delivery AB, projekt Markaryd öst, Markaryds kommun – 14,6 Mkr
Fröseke Fiberförening ekonomisk förening, Uppvidinge kommun – 5,0 Mkr
Övriga projekt förs vidare till nästa omgång.

(Ps. Zitius är ett dotterbolag till Telia som anlägger fiber, liksom Wexnet)

Trots vi ökade våra poäng till 420 så räckte inte dessa för att vi skulle få tilldelning nu i andra omgången, då det krävdes 460 poäng. Dvs ribban höjdes nu till andra omgången. Ser vi på de som fått tilldelning så ser vi att vår ansökan på 2,2 Mkr är en liten förening mot de som fått.
Vår ansökan står nu kvar till tredje omgången, som ska utdelas till sommaren 2017.

Statusläge för projektet 16 oktober 2016

Under sommaren och fram till idag har vi fått ytterligare 6 nya anslutningar som gått med i vår förening, så nu består vårt projekt av 61 anslutningar. Detta medför att hela projektet har fått en större budget men per anslutning så får vi en lägre kostnad, då merkostnaden för en ny anslutning är lägre än medelkostnaden för alla anslutningarna. ”Det blir billigare ju fler vi är”.

Som nämndes i maj så går nu vår ansökan automatiskt över till omgång 2, för utdelning av bredbandsstödet. I omgång 1 så fick 8 föreningar tilldelning av 34 sökta och nu till omgång 2 så konkurrerar de kvarvarande 26 plus 4 nya, dvs 30 föreningar, om 36,2 Mkr, som finns för Kronobergs län. De 30 föreningarnas ansökningar är tillsammans ca 75 Mkr, så flera föreningar kommer att stå utan. För Sjönet kan vi nu kalkylera att våra poäng har ökats då anslutningsgraden nu överstiger 85% efter att de 6 nya anslutit sig. Så sannolikheten att Sjönet får del av tilldelningen har ökat.

Länsstyrelsen har gett föreningar fram t.o.m 16 oktober att uppdatera sina ansökningar. För Sjönet har vi gjort detta idag, genom att uppdatera budget, finansieringsplan, likviditetsbudget och antal anslutningar. Så nu håller vi tummarna och avvaktar kraftfullt på besked innan årets slut på vilka som får bredbandsstöd omgång 2. De som inte får tilldelning går automatiskt vidare till omgång 3, vilket är sista omgången. Sedan får föreningarna börja om igen med en ny ansökan under eventuellt nya förutsättningar.

 

Statusläge för projektet 10 maj 2016

Nu äntligen har länsstyrelsen beslutat första omgångens bredbandsstöd, dock inte till vår fördel. Länsstyrelsen skriver i sitt meddelande till oss

Då har vi idag äntligen fattat de första besluten om bredbandsstöd. Det krävdes 420 poäng för att få del av pengarna.
De ansökningar som inte kom med bland dem som beviljades medel förs automatiskt över till omgång 2. Vi har fortfarande ingen närmare information om när eventuella ytterligare pengar kan ställas till förfogande mer än att det kan bli under hösten. Vi håller er underrättade om hur det utvecklas och när nästa beslutstillfälle kan komma. Fram till dess är det helt i sin ordning att justera och förfina sina ansökningar.

Våra poäng räckte inte för att komma med i första omgången. Vår ansökan står nu kvar till andra omgången.

 

Årsmöte 2016-04-27

Årsmöte, med sedvanliga punkter enligt våra stadgar, har hållits hos Stella och Tomas. Vi var 37 av 54 medlemmar som slöt upp på mötet och med respektive blev vi 54 som trivdes i Stella o Tomas varma samlingslokal, där det bjöds på kaffe och hembakat.

Ordförande presenterade arbetet med att bereda och göra ansökan av bredbandsstöd. Denna presentation har lagts som verksamhetsberättelse under fliken dokument. Mötesprotokoll kommer inom kort att läggas upp under fliken dokument

Statusläge för projektet februari 2016

Nu har februari passerat och här är ett utdrag från senaste information från länsstyrelsen

Senaste informationen från Jordbruksverket är att den 10 mars sker en ny driftsättning av handläggnings- och ansökningssystemen som förhoppningsvis innebär att dessa åter ”pratar” med varandra och den 14 mars räknar man med att vi fullt ut ska kunna handlägga. Fortfarande går det bra att uppdatera ansökningarna. När vi går ut med datum för sista chans att uppdatera ansökningarna,  så ges det tre veckor att göra ytterligare justeringar i ansökan.

De pengar vi har att fördela i första ansökningsomgången är fortfarande 58 Mkr och vi har ingen information om när eventuella nya pengar kommer mer än att Jordbruksverket har meddelat att man vill avvakta i vilken takt som pengarna går åt när vi väl börjar besluta.

Så till önskemål om kompletteringar. Som de flesta väl vet så ska vi göra en rimlighetsbedömning av de kostnader som ni har angett i budgetmallen….
Vad alla måste göra är att speca slangkostnaden efter dimension och antal meter. Likaså specas kostnaden för fiberkablar efter antal fibrer och antal meter. Kostnad för fibersvetsning kan anges per timme eller per skarv. Om pris anges per skarv ska det specas efter antal fiber i kabeln.

Efter denna information har styrelsen gjort byavandring och skissat på en dragning av slang/fiber från noden i Sandreda och ut till alla medlemmarna. Utifrån den skissen har vi kalkylerat meter slang och fiber samt skarvar. Därefter har budgetmallen uppdaterats för uppladdning till ansökan. Dock brottas vi med kostnadsuppskattningar och fortsätter kalkylarbetet. Se vidare info i senaste styrelsemötesprotokoll (ligger under dokument).