Statusläge för projektet oktober 2015

Vi skickade in vår ansökan en 1 september och 1 oktober fick vi följande information från länsstyrelsen

Ansökningstiden för stöd till bredband gick ut den 15 september för första omgången. Ett stort antal ansökningar har inkommit som vida överstiger de 58 Mkr som hittills har fördelats till Länsstyrelsen. Situationen är likartad i många andra län och såväl Jordbruksverket som Näringsdepartementet är medvetna om läget.
Vi har gjort en första granskning av de inkomna ansökningarna och av bifogade brev framgår vad som saknas och vilka frågetecken som finns när det gäller er ansökan. Brevet innehåller också en del påminnelser som har med poängsättningen att göra så att man är medveten om vad som gäller och inte missar något. I brevet finns också ett önskemål om kontroll av förekomsten av befintlig fiber i området.
Den 21 oktober görs en uppdatering av ansökningssystemet vilket medför att den automatiska kopplingen mellan ansökningssystemet och handläggningssystemet försvinner under en period. Först i februari 2016 väntas detta fungera igen. Mot bakgrund av det stora antalet ansökningar och de tekniska bekymren är risken överhängande att vi inte kan fatta de första besluten förrän i februari.

Det brev som refereras till i informationen ovan är en rad punkter med uppmaning att komplettera ansökan. Detta har nu per dags dato gjorts. Vi avvaktar nu kraftfullt vidare besked från länsstyrelsen hur vi ligger till att få del av bidragspengarna.

Statusläge för projektet augusti 2015

Länsstyrelsen har nu angett datum för sista ansökningsdag för den första beslutsomgången för stöd till bredband, se länk till höger. Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen via e-tjänsten senast den 15 september 2015 för att vara med i den första beslutsomgången för stöd till bredband.

Vi har idag 2015-09-01 skickat in vår ansökan.

Ansökan har skett genom en inloggning på Jordbruksverkets hemsida där uppgifter om vår förening och omfattningen av projektet, såsom km fiberförläggning, antal anslutningar, kostnader, finansiering mm har angetts. En rad bilagor har bifogats ansökan. Se styrelseprotokoll under dokument.

Statusläge för projektet maj 2015

EU har nu godkänt Regeringens Landsbygdsprogram enligt information i media.

Från länsstyrelsen har vi fått informationen att för Jordbruksverkets del vidtar nu fortsatt arbete med förordning och föreskrifter och enligt deras plan ska detta vara på plats den 10 oktober. Detta innebär att först därefter kan länsstyrelsen fatta de första besluten angående inkomna ansökningar om bredbandsstöd. För att inte försena denna beslutsprocess så kalkylerar länsstyrelsen att ansökningar för första beslutsomgång ska vara inlämnade i augusti någon gång. Exakt datum meddelas senare, vilket vi bevakar.

Vår ansökan med en handfull bilagor är nu förberett att lämnas in när vi fått datum från länsstyrelsen.

Statusläge för projektet mars 2015

Jordbruksverket aviserar på sin hemsida,  se länk till höger Regeringens Landsbygdsprogram, att ett godkännande från EU förväntas ”bli godkänt någon gång i juni”. Vi har regelbundet kontakt med länsstyrelsen när det är dags att lämna in vår bidragsansökan. Vi beräknar att detta blir i april.

En medlem har tillkommit så vi är nu 56 medlemmar och 57 fastigheter som ska anslutas.

Vi har med Wexnets hjälp uppdaterat kalkylen. Projektbudgeten hamnar nu på ca 3Mkr och vid upprättande av likviditetsbudget finner vi att periodvis kommer det att saknas likvida medel upp till 1Mkr. För att finansiera detta har vi gjort en ansökan till kommunen om ett lån.

Vi har nu också lagt in kartor över ledningsdragningen som Wexnet hjälpt oss med. Ni finner kartorna under särskild flik ovan.

 

Statusläge för föreningen och projektet december 2014

Sjönet fiber ekonomisk förening är nu formellt bildad och vi har fått registreringsnummer 769629-2361.

Medlemmar och medlemsavgift
Vi summera nu 56 medlemsansökningar, varav en medlem har två fastigheter vilket innebär 57 anslutningar. Alla som sökt medlemskap är godkända som medlemmar och medlemsavgift för 2015 är 200 kronor. Information om betalning kommer att skickas ut separat så snart föreningens bankgiro är klart.
Sista dag för medlemsansökan framflyttas då projektet försenats, se nedan.

Landsbygdsprogrammet försenas
Jordbruksverket arbete med att svara på de 333 punkterna beräknas vara klart i januari 2015. Ett godkännande i Bryssel förväntar sig Jordbruksverket bli i maj 2015, enligt ny information på jordbruksverkets hemsida 2014-12-04. Länsstyrelsen ser inget skäl till att i dagsläget skicka in ansökningar eftersom regelverken fortfarande kan förändras. Vårt mål att söka bidrag innan nyår blir därför framflyttat. Vår uppgift blir nu att bevaka jordbruksverkets och länsstyrelsens hemsidor när det är dags att söka bidrag.

Fastighetsanslutningsavtal och första insats om 1000kr
Då bidragsansökan nu skjuts på framtiden, se ovan, så avser styrelsen inte att teckna fastighetsanslutningsavtal förrän vi gjort bidragsansökan. Styrelsen kommer att informera på mail och på hemsidan när det är dags för fastighetsanslutningsavtal. Följaktligen behövs inte första insatsen betalas förrän detta avtal tecknats. (i stadgarna står att denna betalning görs senast fyra veckor efter medlemskap godkänts, men styrelsen anser inte detta behövs följas då medlemskap och fastighetsanslutningsavtal inte sammanfaller i tiden som vi tänkt från början). Till de som redan skrivit på fastighetsanslutningsavtal och skickat in detta så gäller inte avtalet förrän styrelsen skrivit på.

Vi har nu en fiberförening

Söndagen den 30 november hade vi ett möte där vi bildade vår förening Sjönet fiber ekonomisk förening. 35 intresserade hade slutit upp och tillsammans gick vi igenom förslagna stadgar och efter godkännande så fick intresserade fylla i medlemsansökan som samlades in. När vi sammanställde ansökningarna, lämnade på mötet och några frånvarande som anmält före mötet, så fick vi en lista på 38 medlemmar till vår förening. En bra start på föreningen och alla var glada.

Efter att stadgarna var godkända och föreningen hade fått medlemmar kunde vi välja styrelse, revisorer mm.

För mer information om detta första medlemsmöte, se flikarna Vår förstudie och Medlemskap.

Stadgar och mötesprotokoll finns under flik Dokument.