Vår förstudie

Efter 2014-10-30 och fram till stämman 2014-11-30 gjorde vi fördjupande studier och förberedelser

Arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan presenterades på stämman den 30 november. Se här.

Fram till 2014-10-30 gjorde vi en förstudie om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås, ett s.k. Byanät, se nedan

Med initiativ från James Andersson i Rödje har vi gjort en förstudie av intresse och möjlighet för bredbandsanslutning samt hur man går tillväga och vilka bidrag som kan fås för en sådan installation.

En första förfrågningsrunda bland grannar visade på så stort intresse att vi bildade en arbetsgrupp för att jobba vidare med förstudien. Gruppen är förutom James, Lars Gummesson och Göran Samuelsson.

James kontaktade Wexnet för att förhöra sig om möjligheterna till anslutning. Här visar det sig att ett fibernät, ägt av Wexnet, ligger i banvallen till gamla smalspåret med anslutningspunkter i både banvallen samt i kopplingshus i västra Sandreda, vägen mot Viås. Alltså finns goda möjligheter att ansluta fastigheter i våra byar. Utifrån information från Wexnet och entreprenörer för installationen kunde vi göra en budgetkalkyl för installationskostnaderna.

Göran kontaktade Länsstyrelsen för information om bidrag enligt regeringens Landsbygdsprogram 2014-2020 för bredband på landsbygden. I september 2014 öppnas möjlighet för föreningar att söka bidrag från detta program. Det finns en rad villkor för att erhålla bidrag, se länk nedan till Jordbruksverket. Godkända projekt beviljas 60% i stöd för de utgifter föreningen har för anlägga bredbandet fram till varje fastighet. Ansökan görs på Jordbruksverkets webb-sida. Första ansökningsomgång stängs vid nyår.

Att göra ansökan om bidrag är villkorat, bl.a.

  • Det ska finnas en ekonomisk förening där medlemmarna är fastighetsägarna eller arrendatorer. Den ekonomiska föreningen ska ha en styrelse med firmatecknare, där firmatecknare med e-legitimation gör bidragsansökan direkt på Jordbruksverkets webb-sida.
  • Det ska finnas en medlemsförteckning/fastighetsförteckning som ligger till grund för ansökan.
  • Det ska finnas en budgetkalkyl för investeringen att anlägga bredbandsinstallationen till föreningens medlemmar. Bidraget baseras på denna budgetkalkyl och kan inte ökas efter ansökan.

Göran och Lars upprättade en fastighetsförteckning utifrån Lantmäterikarta över Sandreda, Rödje, Viås och Pilås. För varje fastighet noterades ägare utifrån Lantmäteriets fastighetsregister. I de fall flera ägare var registrerade valdes en person i vår första utgåva för inbjudan till informationsmöte. Vår upprättade fastighetsförteckning utgör nu vår bruttolista för fiberanslutning, inalles 74 fastigheter.

Utifrån fastighetsförteckningen kallades samtliga till ett informationsmöte som hölls av arbetsgruppen och Wexnet. Se Presentation Projekt Sjönet@2014-10-30 resp Wexnet presentation Sjönet 2014-10-30.

Efter informationen fick alla möjlighet att anmäla sitt intresse till att bli medlem i kommande förening för anläggande av fibernät. De som inte var närvarande på informationsmötet kontaktades efteråt och fick samma information och möjlighet till intresseanmälan. Hagreda anmälde sitt intresse och efter preliminär kalkyl över kostnader vs antal intresserade så togs dessa med i sammanställningen.

När alla intresseanmälningarna sammanställts får vi:

Av 50 permanentboende är 40 intresserade, dvs 80% anslutning.

När fritidsboende läggs till blir vi 57 som är intresserade.

Dessa 57 utgör underlaget för inbjudan till bildandestämma, dvs möte för att bilda den ekonomiska föreningen.