Statusläge för projektet oktober 2015

Vi skickade in vår ansökan en 1 september och 1 oktober fick vi följande information från länsstyrelsen

Ansökningstiden för stöd till bredband gick ut den 15 september för första omgången. Ett stort antal ansökningar har inkommit som vida överstiger de 58 Mkr som hittills har fördelats till Länsstyrelsen. Situationen är likartad i många andra län och såväl Jordbruksverket som Näringsdepartementet är medvetna om läget.
Vi har gjort en första granskning av de inkomna ansökningarna och av bifogade brev framgår vad som saknas och vilka frågetecken som finns när det gäller er ansökan. Brevet innehåller också en del påminnelser som har med poängsättningen att göra så att man är medveten om vad som gäller och inte missar något. I brevet finns också ett önskemål om kontroll av förekomsten av befintlig fiber i området.
Den 21 oktober görs en uppdatering av ansökningssystemet vilket medför att den automatiska kopplingen mellan ansökningssystemet och handläggningssystemet försvinner under en period. Först i februari 2016 väntas detta fungera igen. Mot bakgrund av det stora antalet ansökningar och de tekniska bekymren är risken överhängande att vi inte kan fatta de första besluten förrän i februari.

Det brev som refereras till i informationen ovan är en rad punkter med uppmaning att komplettera ansökan. Detta har nu per dags dato gjorts. Vi avvaktar nu kraftfullt vidare besked från länsstyrelsen hur vi ligger till att få del av bidragspengarna.