Statusläget för projektet 2022-05-31

Under 2021 har vi förvaltat vårt nät och inlett diskussion med Wexnet om ett övertagande. I mars 2022 gjordes så en överlåtelse av nätet till Wexnet.

Föreningsstämman 2022 hölls i maj där det redogjordes för den ekonomiska läget varvid förslag diskuterades att föreningen avvecklas och medlen delas ut till medlemmarna enligt våra stadgar. För ett sådant genomförande kommer en extra stämma att utlysas.