Statusläget för projektet 2020-03-03

Alla markupplåtelseavtal som tecknats vid projektets början har nagelfarits av lantmäteriet. Det visade sig, efter att granskat verklig förläggning, att det saknades 5 avtal om markintrång. Dessa sista är nu i process och lantmäteriet har gjort ett utkast till förrättning om ledningsrätt där vi summerar att 68 markägare är berörda. Vi förväntar oss att ledningsrätterna skall bli klara under våren och att berörda markägare blir delgivna detta.

Vi planerar att hålla kommande årsmöte den 23 april.